รายนามคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันประกวดออกแบบและสร้างเว็บไซต์

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 ดร. นัฐพงศ์ ส่งเนียม กรรมการภายใน จากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2   กรรมการภายใน จากสาขา
3 อ. ลัดดา สรรพคุณ กรรมการภายใน จากสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
4   ผู้ทรงภายนอก จากหน่วยงานรัฐ
5   ผู้ทรงภายนอก จากหน่วยงานเอกชน


รายนามคณะกรรมการตัดสินตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันประกวดออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 อ. ลัดดา สรรพคุณ กรรมการภายใน จากสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
2 ผศ. ดร. อมฤตา ฤทธิภักดี กรรมการภายใน จากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3   กรรมการภายใน จากสาขา
4   ผู้ทรงภายนอก จากหน่วยงานรัฐ
5   ผู้ทรงภายนอก จากหน่วยงานเอกชน


รายนามคณะกรรมการตัดสินตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันประกวดออกแบบสื่อวิดีโอ

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 อ. พรหมบัญชา พรหมมาหล้า กรรมการภายใน จากสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
2   กรรมการภายใน จากสาขา
3   กรรมการภายใน จากสาขา
4   ผู้ทรงภายนอก จากหน่วยงานรัฐ
5   ผู้ทรงภายนอก จากหน่วยงานเอกชน