รายนามคณะกรรมการดำเนินงาน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 ดร. นัฐพงศ์ ส่งเนียม ประธานกรรมการ
2 ผศ. ศศิพร รัตนสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ
3 รศ. สุนี โชติดิลก กรรมการ
4 อ. พวงผกา ภูยาดาว กรรมการ
5 ผศ. ดร. อมฤตา ฤทธิภักดี กรรมการ
6 ผศ. วาสนา เสนาะ กรรมการ
7 ผศ. ดร. สมคิด สุทธิธารธวัช กรรมการ
8 ผศ. รณกร รัตนธรรมมา กรรมการ
9 ผศ. สุนันทา ศรีม่วง กรรมการ
10 ผศ. สหชาติ สรรพคุณ กรรมการ
11 อ. พัชรพงษ์ ตรีวิริยานุภาพ กรรมการ
12 ผศ. ดร. ชาญเวทย์ อิงคเวทย์ กรรมการ
13 อ. ลัดดา สรรพคุณ กรรมการ
14 ดร. เติมยศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ
15 อ. กิตติพงษ์ แก้วประเสริฐ กรรมการ
16 อ. นวิน ครุธวีร์ กรรมการ
17 อ. สิทธิพงศ์ พรอุดมทรัพย์ กรรมการ
18 อ. พรหมบัญชา พรหมมาหล้า กรรมการ
19 นาง สุพรรณี ดันนอก กรรมการและเลขานุการ
20 นางสาว ทัศนีย์ มากมูล กรรมการและเลขานุการ
21 นาย คุณวุฒิ บุญเขียน กรรมการและเลขานุการ
22 นาง วาสนา เพ็ชรเจริญ กรรมการและเลขานุการ
23 นาง เวียงศิริ แซ่อึง กรรมการและเลขานุการ